Rozliczanie transakcji WNT

Transakcje WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) to odpłatne nabycie towarów. WNT nie zawsze jest obowiązkowe, aby takie były, muszą zostać spełnione poniższe warunki. Nabywcą towarów musi być: polski płatnik podatku VAT lub podatnik podatku od wartości dodanej osoba niebędąca podatnikiem, jeżeli w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym dokonała nabycia towarów wewnątrz wspólnoty na kwotę powyżej 50

Rozliczanie transakcji WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów)

WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) powoduje obowiązek podatkowy wtedy, kiedy: płatność została dokonana przed otrzymaniem całości lub części dostawy – obowiązek podatkowy następuje w momencie wystawienia faktury nie otrzymano całości lub części należności przed wykonaniem dostawy – obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury faktura nie została wystawiona do dnia 15 miesiąca kolejnego – obowiązek podatkowy

Prowadzenie rejestrów podatku VAT

Każdy, kto rozlicza podatek VAT, musi prowadzić pełną ewidencję sprzedaży i zakupu, jest to konieczne do rozliczenia się z tego podatku. Ewidencja prowadzona dla podatku VAT, musi zawierać: kwoty podatku (zgodnie z czynnościami, na które podatek został nałożony wraz z uwzględnionymi obniżeniami) dane przedmiotu i podstawy opodatkowania kwotę podatku należnego kwotę podatku do wpłaty w

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rozrachunki

Każda firma, która korzysta z podatków na zasadach ogólnych (Księga Przychodów i Rozchodów, księga handlowa) podlega ewidencji. Kwestia ta określona jest w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wygląd ewidencji środków trwałych jest określony w przepisach. Ewidencja musi zawierać: liczbę porządkową datę nabycia datę przejęcia do używania rodzaj

Ewidencja operacji gospodarczych na potrzeby VAT, PIT oraz CIT

Pod pojęciem operacji gospodarczych rozumiane są wszystkie akcje, które powodują zmianę w stanach finansów oraz źródeł ich finansowania. Podstawowymi cechami operacji gospodarczych jest to, że są wyrażane wartościowo (np. w walucie), wchodzą w zakres działalności konkretnej firmy (np. zapłata za usługę świadczoną przez przedsiębiorstwo) i muszą być rozpatrywane z dwóch punktów widzenia. Przykłady operacji gospodarczych:

Jakich zarobków może oczekiwać księgowy?

Zawód księgowego jest o tyle uprzywilejowany, że podobnie jak zawód lekarza będzie on zawsze potrzebny. Żadne przedsiębiorstwo czy firma, bez względu na to czy mała czy duża korporacja nie może funkcjonować bez księgowości i nie jako to księgowy stanowi o „być lub nie być firmy” . Nie bez powodu zatem zarobki księgowych wzrastają w bardzo

Idealne miejsce pracy freelancera

Gdzie laptop twój, tam twoja praca. W zasadzie ta sentencja mogłaby stanowić motto dla freelancera. Nie jesteś pracownikiem korporacji, czyli nie musisz czuć się jak trybik w machinie. Masz wygodny fotel, biurko z wyłącznie niezbędnymi sprzętami, pracujesz na własny rachunek. Na pytanie, gdzie pracujesz, odpowiadasz szybko, że w domu, ale przecież nie jest to jedyna

Nie chcesz płacić ZUSu? Przenieś firmę do Estonii!

Przedsiębiorca, który zdecydował się na prowadzenie działalności w Estonii jest zobowiązany płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkę emerytalną. Ponieważ firma nie jest założona w Polsce, taka osoba nie podlega obowiązkowi płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które generował wysokie koszty firmy. Wysokość składek w Estonii obliczana jest na podstawie przychodów i wynosi 33 procent