Ewidencja operacji gospodarczych na potrzeby VAT, PIT oraz CIT

Pod pojęciem operacji gospodarczych rozumiane są wszystkie akcje, które powodują zmianę w stanach finansów oraz źródeł ich finansowania. Podstawowymi cechami operacji gospodarczych jest to, że są wyrażane wartościowo (np. w walucie), wchodzą w zakres działalności konkretnej firmy (np. zapłata za usługę świadczoną przez przedsiębiorstwo) i muszą być rozpatrywane z dwóch punktów widzenia.

Przykłady operacji gospodarczych:

 • zakup materiałów z hurtowni
 • wypłacenie gotówki z rachunku firmowego
 • spłata kredytu zaciągniętego na firmę
 • sprzedaż towaru, wykonanie usługi dla konsumenta.

Rozróżnia się kilka rodzajów operacji gospodarczych, mogą one wywoływać zmiany tylko po stronie aktywów lub pasywów. Istnieją także typy operacji, które zwiększają aktywa z jednoczesnym zwiększenie pasywów lub zwiększają aktywa z jednoczesnym zmniejszeniem pasywów.

Podatek CIT (Corporate Income Tax) jest podatkiem dochodowych od osób prawnych, obciąża bezpośrednio przychody. Reguluje go ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kto musi płacić podatek CIT?

 • osoby prawne
 • spółki kapitałowe w organizacji
 • jednostki organizacyjne
 • grupy kapitałowe.

Stawka podatku to 19% dla osób prawnych, 50% jest stawką sankcyjną, nakładaną, jeżeli podmioty zobowiązane do płacenia podatku zaniżają jego wysokość.

Rozliczenie następuje po zakończeniu roku podatkowego.

Podatek PIT (Personal Income Tax) jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Płaci się go bezpośrednio od dochodów, a w niektórych sytuacjach od przychodów lub w formie ryczałtu. Kwestie podatku PIT reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwestie dotyczące ryczałtu są określone w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stawka podatkowa zależy od przedmiotu opodatkowania i formy opodatkowania. Możliwe jest skorzystanie ze:

 • skali podatkowej
 • podatku liniowego
 • ryczałtu ewidencjowanego.

Podatek VAT (Value Addes Tax) – to podatek od towarów i usług, który uwzględniony jest w rachunku dla konsumenta końcowego. Wlicza się go w cenę towaru albo usługi. Przedsiębiorcy płacą go od sprzedaży (obrotu). Sprawy związane z podatkiem VAT reguluje ustawa z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej obecnie obowiązującym dokumentem jest ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Stawka podatku VAT w Polsce wynosi 23%, jest to stawka podstawowa. Jednakże w zależności od sprzedawanych usług lub towarów, może ona wynosić 0%, 5%, 7%, 8%. Możliwe jest także prowadzenie sprzedaży zwolnionej.

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *